Friday, October 16, 2009

INDIVIDU DAN MASYARAKAT

Individu dan masyarakat merupakan dua unsur yang membina antara satu sama lain. Jika salah satu diabaikan maka pasti salah satu darinya akan terabai. Namun konsep individu lebih ditekankan kerana seseorang individulah yang membentuk sesebuah masyarakat. Malah, individu juga seharusnya dididik supaya mengenali serta membantu masyarakat di sekelilingnya. Setiap individu dalam sesebuah masyarakat tidak sepatutnya mengabaikan sifat kemasyarakatan dalam diri mereka sehingga boleh menumbuhkan sifat individualistik yang subur.
Oleh yang demikian, manusia seringkali bertelagah tentang persoalan bagaimana mewujudkan sebuah masyarakat yang baik. Islam sudah pun menjawab persoalan ini sejak sekian lama, namun, masih ada manusia-manusia yang menafikan keadilan sosial serta konsep masyarakat yang dibawa oleh Islam ini akibat keangkuhan dan pendustaan yang dibawa oleh sesetengah pihak yang berkepentingan. Maka, hari ini, timbulkan pelbagai maksiat atas pelbagai jenama.
INDIVIDU
Individu berasal dari kata latin individuum yang ertinya tidak terbahagi. Individu menekankan penyelidikan kepada kenyataan-kenyataan hidup yang istimewa dan mempengaruhi kehidupan manusia (Abu Ahmadi, 1991: 23).
Individu bukan bererti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tidak dapat dibahagi, melainkan sebagi kesatuan yang terbatas, iaitu sebagai manusia perseorangan. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya,melainkan juga mempunyai keperibadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya.
Terdapat tiga aspek sebagai persepsi terhadap individu, iaitu
aspek jasmani, aspek rohani, dan aspek sosial yang bila terjadi kegoncangan pada suatu aspek akan membawa akibat pada aspek yang lainnya. Individu dalam tingkah laku menurut pola peribadinya ada 3 kemungkinan akan Menyimpang dari norma kolektif kehilangan individualitinya,selain itu ianya juga Takluk terhadap kolektif dan Mempengaruhi masyarakat
Individu adalah diri orang seorang. Sebelum masyarakat terbentuk lebih dahulu ada individu-individu. Allah menciptakan satu individu iaitu Adam. Kemudian dijadikannya individu kedua iaitu Hawa. Adam dan hawa menjadi suami isteri. Daripada 2 individu ini lahirlah individu lain dan proses yang sama terus berlaku pada generasi seterusnya. Dengan demikian bumi dihuni oleh manusia yang kian bertambah hingga kini.
DIRI MANUSIA SEBAGAI UJIAN :
Tujuan manusia dijadikan oleh Allah hanyalah semata-mata untuk beribadat kepada-Nya. Namun umat Islam kini kurang memahami konteks ibadat yang dimaksudkan. Hanya menganggap ibadar ritual (solat,puasa dll). Ibadat merangkumi keseluruhan hidup manusia sejak dari azali hinggalah saat menemui pencipta kelak. Setiap amalan merupakan ibadat jika dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah tanpa menyekutukannya dengan makhluk lain.
Ibadat seorang manusia sebagai hamba kepada Allah juga merangkumi tanggungjawab sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah S.W.T untuk mentadbir alam dengan sebaiknya. Identiti seseorang itu tidak akan jelas tanpa adanya suatu masyarakat yang menjadi latar belakang keberadaanya. Individu berusaha mengambil jarak dan memproses dirinya untuk membentuk perilakunya yang selaras dengan keadaan dan kebiasaan yang sesuai dengan perilaku yang telah ada pada dirinya.
Manusia sebagai individu yang selalu berada di tengah-tengah kelompok individu yang sekaligus mematangkannya untuk menjadi peribadi yang prosesnya memerlukan persekitaran yang dapat membentuk peribadinya. Namun tidak semua lingkungan menjadi faktor kepada pembentukan peribadi tetapi ada kalanya menjadi penghalang proses pembentukan peribadi.
MASYARAKAT
Znaniecki berpendapat Masyarakat merupakan suatu sistem yang meliputi unit biofizik para individu yang mempunyai tempat tinggal pada suatu daerah geografi tertentu selama waktu tertentu dari satu generasi ke satu generasi. Dalam sosiologi suatu masyarakat dibentuk hanya dalam kesejajaran kedudukan yang diterapkan dalam suatu organisasi. Masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komuniti manusia yang tinggal bersama-sama. Boleh juga dikatakan masyarakat itu merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu. Dari segi perlaksanaan ia bermaksud yang dibuat atau tidak dibuat oleh kumpulan itu
Oleh kerana sesebuah masyarakat yang inginkan kestabilan memerlukan ahli-ahli yang sanggup menolong antara satu sama lain, maka ia perlu kapada nilai-nilai murni seperti kerakyatan ,hak dan etika. Ia merupakan perkara asas untuk mencapai keadilan. Jika nilai-nilai ini gagal dipatuhi, orang akan mengatakan sesebuah masyarakat tersebut sebagai tidak adil dan musibah akan berlaku.
SOCIETY Perkataan Latin iaitu SOCIETAS
“ Perhubungan baik dengan orang lain”
Perkataan ini diambil dari socius yang bererti Teman, maka makna masyarakat itu adalah berkait rapat dengan apa yang dikatakan sosial. Ini bermakna telah tersirat dalam kata masyarakat bahawa ahli-ahlinya mempunyai kepentingan dan matlamat yang sama. Maka, masyarakat selalu digunakan untuk mengambarkan rakyat sesebuah negara.
BERMULANYA MASYARAKAT
Kehidupan manusia didunia ini bermula setelah adam dan hawa turun ke bumi. Sejak pertemuan semula adam dan hawa di Muzdalifah, manusia mula membentuk satu hubungan yang dinamakan masyarakat. Pertambahan kuantiti manusia yang mempunyai kepelbagaian pemikiran dan sifat peribadi mejadikan sistem sosial semakin lama semakin rumit. Maka, Allah mengutuskan Nabi dan Rasul sebagai penyampai ayat-ayatNya supaya manusia dapat membina hidup yang lebih baik serta mengingatkan mereka akan tujuan penciptaan mereka didunia ini.
INDIVIDU KOMPONEN UTAMA MASYARAKAT
Diri manusia iaitu individu merupakan komponen asas dalam masyarakat. Komponen asas inilah yang membentuk sistem sosial sesebuah masyarakat itu. Baiknya individu, maka akan baiklah masyarakatnya. Islam mengakui hakikat ini. Oleh itu ia menegah pemeluknya mengasingkan diri daripada masyarakat. Seseorang tidak dibenarkan menyendiri tanpa mengambil tahu dan tidak mencampuri masalah masyarakat. Setiap individu dijadikan mempunyai tanggungjawab bagi keselamatan masyarakatnya. Setiap manusia ditugaskan menyuruh kepada berbuat baik, dan menegah daripada berbuat jahat.Nabi mencela orang yang mengasingkan diri daripada masyarakat ramai. Sabdanya S.A.W:
“perpaduan itu kurnia dan perceraian itu siksa”
PENDAPAT ISLAM TENTANG INDIVIDU DAN MASYARAKAT.
Setiap peribadi yang ada didalam masyarakat telah diberi suatu ruangan yang didalamnya mereka dapat bergerak dengan bebas. Namun sungguhpun kepada peribadi itu diberi kemerdekaan yang luas untuk bertindak didalam batas ruangnya sendiri ia tidak diizinkan berbuat sesuka hati. Ia tidak dibenarkan menggunakan kebebasannya jika kebebasan tersebut menganggu kepentingan anggota masyarakatyang lain. Adalah wajib mencegah orang yang hendak membinasakan dirinya sendiri.
Masyarakat tidak dibenarkan campur tangan didalam soal-soal perseorangan. Selama soal perseorangan itu tidak menggangu masyarakat dan membinasakan diri sendiri. Juga menghilangkan hak-hak peribadi tidak dikehendaki oleh islam. Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang relatif dan merdeka.
Individu yang langsung tidak berbuat apa-apa tatkala keburukan dan kemungkaran berlaku didepan mata sebenarnya telah memilih untuk ‘berjuang’ membawa masyarakatnya ke arah masyarakat yang tidak baik. Sikap ini sudah pun sebati dalam kenbanyakan masyarakat barat hari ini. Sehingga sifat individualistik tertanam subur dalam kehidupan mereka.
Individu yang baik akan memilih untuk berjuang membawa masyarakatnya ke arah masyarakat yang baik. Pembaikan dalam masyarakat perlu dilakukan secara berterusan supaya tiada langsung ruang kecil yang boleh menumbuhkan unsur-unsur yang merosakkan sistem hidup sesebuah masyarakat. Pembaikan ini sewajarnya dilakukan bersama untuk memudahkan perjuangan dan merealisaikan tujuan kerana sesebuah masyarakat itu bukan hidup sebagai seorang individu sahaja.
TUGAS INDIVIDU DIDALAM MASYARAKAT
Tugas ini mesti dilaksanakan untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Tiap-tiap anggota masyarakat bertanggungjawab atas keselamatan masyarakatnya. Setiap individu tidak dapat melepaskan diri daripada tugas terhadap masyarakat. Kerana tanggungjawab ini akan disoal kelak. Apakah kita dapat laksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.
Ketua negara dan pembesar-pembesar kerajaan ditugaskan memimpin rakyatnya. Suami ditugaskan untuk memimpin isteri dan keluarga.Khadam ditugaskan menjaga harta tuannya. Ketua negara umpamanya, kemanakah rakyat yang dipimpinnya itu dibawa. Apakah jalan menuju keredhaan atau sebaliknya. Semuanya akan disoal kelak.
INDIVIDU DIDALAM MASYARAKAT
Keseluruhan manusia di dunia adalah bersaudara. Mengikut pandangan islam persaudaraan antara umat manusia ialah persaudaraan yang di alami dan bukan dibuat-buat. Kerana itu manusia harus berbaik bukan berkelahi sehingga berlaku peprangan. Menurut islam tiada satu bangsa lebih tinggi daripada bangsa lain. Semua bangsa sama darjatnya kerana itu islam tidak dapat membenarkan penguasaan sesuatu bangsa ke atas bangsa lain
MASYARAKAT SEBAGAI INDIVIDU
Nasib sesebuah masyarakat itu bergantung kepada bagaimana individu-individu didalamnya. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh mereka sendiri. Masyarakat harus dipandang sebagai satu individu dimana kerosakan atau kebaikan seseorang didalamnya akan sama-sama dirasai oleh masyarakat tersebut. Individu didalam masyarakat perlu dianggap sebagai tangungjawab yang wajib dipikul bersama.
Piagam madinah yang dibuat setelah peristiwa hijrah merupakan konsep kestabilan sistem sosial masyarakat dalam Islam yang paling tulen. Piagam bertulis yang pertama didunia ini antaranya menyebut tentang hak kesamarataan yang nyata dalam sahifah.
KESIMPULAN
Islam sangat menekankan persoalan kemasyarakatan yang sejahtera melalui keterangan dalam al-quran dan al-sunnah. Setiap individu dalam masyarakat seharusnya membawa kembali kefahaman manusia terhadap Islam dengan cara yang benar. Hanya dalam proses keilmuan Islam ini sahaja yang dapat membentuk sebuah sistem sosial masyarakat yang bersepadu menuju ke arahNya. Usaha pegembalian kefahaman ini perlu dilakukan bersama-sama oleh setiap umat Islam dalam memandu masyarakat ke arah kehidupan diredhainya. Pemikiran sempit yang mentafsir Islam sebagai ritual atau politik semata harus di buang. Usaha ini bukan mudah, tetapi tidak mustahil kerana Allah adalah kekuatan utama umat Islam.

Akal fikiran manusia ke arah yang positif (kreatif) dan negatif

Manusia adalah (menurut Islam) kejadian yang berbentuk daripada dwipola yang berlainan tetapi bercampur dalam satu kejadian, iaitu segumpal tanah dan satu tiupan ruh daripada Allah. Segumpal tanah itu mengandungi di dalamnya unsur-unsur tanah yang berbentuk material oxygen, hydrogen, carbon calcium, phosphorus, dan sebagainya yang mengandungi keperluan-keperluan tanah dan perkara-perkara yang diperlukan olehnya.

Maka ditiup satu tiupan ruh daripada Allah yang mengandungi di dalamnya pancaran ruh yang suci yang dapat memberinya kekuatan pemiliharan dan pentadbiran yang matang dan juga energy jiwa yang berkemahuan.

Untuk itu sebagaimana manusia, ianya harus menggunakan keperluan-keperluan ketanahan (kehaiwanan) itu melalui jalan insan, dan bukan mengikuti jalan-jalan haiwan. Maksudnya, ditempatkan pada tempatnya yang tepat firman Allah SWT. (al-Qassas, 28:77).

                         •     
77. "Dan tuntutlah Dengan harta kekayaan Yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah Engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia; dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya Yang melimpah-limpah); dan janganlah Engkau melakukan kerosakan di muka bumi; Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang berbuat kerosakan ".
Untuk itu kita sebagai manusia mesti dapat memahami dengan baik apa dan bagaimana sepatutnya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Dan untuk menyesuaikan itu semua, maka Allah berikan akal dan fikiran kepada manusia agar ianya dapat berfikir dan bergerak bersesuaian dan tepat.

Sedangkan menurut al-Quran, manusia adalah makhluk yang mempunyai cukup kekuatan untuk mengendalikan dunia dan memperoleh jasa para malaikat. Namun seringkali manusia terpuruk kepada suatu keadaan yang dia rencanakan sendiri di dalam mengambil keputusan tentang nasibnya. Untuk itu perlu penghayatan lebih mendalam apa arti positif manusia di dalam al-Quran dan juga negatifnya, lalu kita dapat menarik kesimpulan seperti berikut ini:
1. Manusia adalah wakil (khalifah) Allah SWT di muka bumi, QS. Al-An’am, 165.
               •       
165. dan Dia lah Yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya Yang lain beberapa darjat, kerana ia hendak menguji kamu pada apa Yang telah dikurniakanNya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab seksaNya, dan Sesungguhnya ia Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

2. Manusia memiliki kemampuan yang paling tinggi untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu di antara seluruh ciptaannya. QS. Al-Baqarah, 31-33.
                         •                            
31. dan ia telah mengajarkan Nabi Adam, akan Segala nama benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu ia berfirman: "Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan Yang benar". 32. malaikat itu menjawab: "Maha suci Engkau (Ya Allah)! Kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa Yang Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkau jualah Yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana". 33. Allah berfirman: "Wahai Adam! Terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka". maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman: "Bukankah Aku telah katakan kepada kamu, bahawasanya Aku mengetahui Segala rahsia langit dan bumi, dan Aku mengetahui apa Yang kamu nyatakan dan apa Yang kamu sembunyikan?".

3. Fitrah manusia itu dengan intuisinya dapat mengakui bahawa Allah itu hanya satu dan tidak dapat digandakan. Jika manusia ragu akan hal itu, maka fitrahnya sudah menyimpang. QS. Al-A’raf, 172;
                         •    
172. dan (ingatlah Wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil ia bertanya Dengan firmanNya): "Bukankah Aku Tuhan kamu?" mereka semua menjawab: "Benar (Engkaulah Tuhan kami), Kami menjadi saksi". Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak: "Sesungguhnya Kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini".

Dalam QS. Al-Rum, 30. Allah juga berfirman;
         ••             ••   
30. (setelah jelas kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut-pengikutmu, Wahai Muhammad) ke arah ugama Yang jauh dari kesesatan; (turutlah terus) ugama Allah, Iaitu ugama Yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya; tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu; itulah ugama Yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.4. Selain unsur-unsur material yang ada dalam materi non organism, tumbuh-tumbuhan dan haiwan, maka di dalam fitrah manusia ada satu unsur ilahiyah dan malaikat. QS. Al-Sajdah, 7-9.
  •                • • 
7. Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu Dengan sebaik-baiknya, dan dimulakanNya kejadian manusia berasal dari tanah; 8. kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati, Iaitu dari air (benih) Yang sedikit dipandang orang;

5. Penciptaan manusia dilakukan dengan perhitungan yang matang dan bukan atas faktor kebetulan, manusia adalah makhluk pilihan. QS. Al-Thaha, 122.
      
122. kemudian Tuhannya memilihnya (dengan diberi taufiq untuk bertaubat), lalu Allah menerima taubatnya serta diberi petunjuk.

Yang demikian itu menjelaskan keperibadian manusia yang mandiri dan merdeka, kerana manusia ialah khalifah (wakil) yang dilantik Allah SWT dan memiliki misi dan tanggung-jawab. Manusia dituntut untuk memperbaiki bumi dengan upaya dan praharsanya dan dituntut untuk memilih kesejahteraan atau kesengsaraan. QS. Al-Ahzab, 72;
                   
72. Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan Yang ada padanya) sanggup memikulnya. (ingatlah) Sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara Yang tidak patut dikerjakan.

Dalam QS. Al-Insan, 2-3, Allah juga berfirman;
         •     •  • • 
2. Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani Yang bercampur (dari pati benih lelaki dan perempuan), serta Kami tetap mengujinya (dengan kewajipan-kewajipan); oleh itu maka Kami jadikan Dia berkeadaan mendengar dan Melihat. 3. kerana keadaan itu tidak mencukupi, maka) Sesungguhnya Kami telah menunjukkan kepadanya (melalui akal dan Rasul) akan jalan-jalan (yang benar dan Yang salah; maka terserahlah kepadaNya) sama ada ia bersyukur (dengan beriman dan taat), ataupun ia berlaku kufur (dengan mengingkari kebenaran atau menderhaka).


6. Manusia memiliki martabat dan kemuliaan. Allah SWT telah menjadikan manusia lebih unggul keatas makhluk lainnya. Sehingga ia dapat merasakan bagaiman sesungguhnya dirinya itu mau mewujudkan martabat dan memuliakannya serta memandang dirinya tidak patut diperbudak dan tidak layak berbuat buruk. QS. Al-Isra, 70.
                  
70. dan Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut; dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda Yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka Dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk Yang telah Kami ciptakan.


7. Manusia mendapat anugerah berupa cita rasa wawasan moral yang dapat mengetahui perbezaan yang baik dan buruk dengan menggunakan ilham alamiyah. QS. Al-Syams, 7-8.
       
7. Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan Yang sesuai Dengan keadaannya); 8. serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan Yang membawanya kepada kejahatan, dan Yang membawanya kepada bertaqwa; -

8. Manusia tidak akan merasa cukup tenang dan puas kecuali dia mengingat Allah SWT. QS. Al-Ra’d, 28;
            
28. "(Iaitu) orang-orang Yang beriman dan tenang tenteram hati mereka Dengan zikrullah". ketahuilah Dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia.

Dalam QS. Al-Insyiqaq, 6, Allah berfirman;
  •      
6. Wahai manusia! Sesungguhnya Engkau sentiasa berpenat-lelah (menjalankan keadaan hidupmu) Dengan sedaya upayamu hinggalah (semasa engkau) kembali kepada Tuhanmu, kemudian Engkau tetap menemui balasan apa Yang Engkau telah usahakan itu (tercatit semuanya).

9. Segala yang baik di bumi ini telah diciptakan untuk manusia. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah, 29;
    •                
29. Dia lah (Allah) Yang menjadikan untuk kamu Segala Yang ada di bumi, kemudian ia menuju Dengan kehendakNya ke arah (bahan-bahan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit Dengan sempurna; dan ia Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

Dan juga dalam QS. Al-Jatsiyah, 13;
  •         •      
13. dan ia memudahkan untuk (faedah dan kegunaan) kamu, Segala Yang ada di langit dan Yang ada di bumi, (sebagai rahmat pemberian) daripadanya; Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda (yang membuktikan kemurahan dan kekuasaanNya) bagi kaum Yang memikirkannya Dengan teliti.

10. Manusia telah diciptakan untuk beribah kepada tuhannya saja dan untuk menerima perintah dari-Nya. Kerana itu manusia berkewajipan mentaati perintah Allah SWT. QS. Al-Dhariyat, 56.
      
56. dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.

11. Manusia tidak mungkin mengingati siapa dirinya, kecuali kalau dia beribadah dan ingat kepada tuhannya. Jika dia lupa tuhannya, bererti dia lupa dirinya, dan bererti dia tidak tahu siapa dirinya, untuk apa dirinya diciptakan, apa kewajipannya dan hendak kemana dia. Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr, 19;
           
19. dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yang telah melupakan (perintah-perintah) Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan (amal-amal Yang baik untuk menyelamatkan) diri mereka. mereka itulah orang-orang Yang fasik - derhaka.

12. Ketika manusia meninggal dunia, dan saat itu cadar jasmani yang menutupi roh atau jiwanya tersingkapkan, maka dia akan melihat dengan jelas banyak realiti yang sekarang ini gaib. Allah berfirman dalam QS. Qaf, 22;
            
22. (serta dikatakan kepadanya): "Demi sesungguhnya! Engkau di dunia dahulu berada Dalam keadaan lalai tentang (perkara hari) ini, maka Kami hapuskan kelalaian Yang menyelubungimu itu, lalu pandanganmu pada hari ini menjadi tajam (dapat menyaksikan Dengan jelasnya perkara-perkara hari akhirat)".

13. Bukan keuntungan materi sahaja yang diupayakan untuk dicapai oleh manusia. Memenuhi keperluan hidup akan materi bukanlah satu-satunya motivasi manusia. Manusia sering melakukan sesuatu untuk tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Mungkin sahaja semua upayanya hanya untuk mendapatkan reda Allah SWT, di dalam QS. Al-Fajr, 27-28 disebutkan;
 • •      • 
27. (setelah menerangkan akibat orang-orang Yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan Bahawa orang-orang Yang beriman dan beramal soleh akan disambut Dengan kata-kata): "Wahai orang Yang mempunyai jiwa Yang sentiasa tenang tetap Dengan kepercayaan dan bawaan baiknya! -
28. "Kembalilah kepada Tuhanmu Dengan keadaan Engkau berpuas hati (dengan Segala nikmat Yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu) ! -Konsep akal dan pemikiran adalah al-Quran dan al-Sunnah. Dan ianya juga merupakan suatu wasilah yang dianugerahi Allah SWT kepada manusia untuk digunakan sebagai ijtihad dan memahami apa yang terjadi dan mengambil hikmah di sebaliknya.

Dalam istilah moden dikenal dengan kata kognitif mengambil maksud yang proses yang aktif iaitu aktif dalam memproses semua maklumat yang diperolehinya daripada alam sekitar lalu ditukarkan bentuknya, disimpan dan digunakan secara aktif. Kemudian semua maklumat itu didapati melalui sistem deria dan diorganisasikan, ditafsirkan dan diterjemahkan oleh sistem persepsi dan sistem fikiran. Setelah itu, ianya dapat dikeluarkan semula daripada ingatan dan dapat digunakan juga sebagai penyelesaian masalah, membuat keputusan dan lain sebagainya.

Kerana manusia sebagai makhluk yang terbaik maka ia akan menggunakan akalnya untuk proses berfikir dalam segala hal yang membuatnya lebih puas dan tenang hati. Sehingga dapat memenuhi keperluannya. Untuk itu mesti digunakan dengan baik berdasarkan kepada al-Quran dan al-Hadis agar tidak salah dalam menggunakannya.

Fikiran manusia adalah satu-satunya alat terpenting dan digunakan dalam kehidupan harian. Oleh kerana yang demikian itu, jika fikiran dibandingkan dengan sesuatu yang lain maka dapat dikatakan sama dengan naluri haiwan. Tanpa naluri, haiwan tidak dapat hidup di alamnya. Dan apabila akal fikiran tidak dimanfaatkan, maka tidak berertilah hidup ini. Untuk itu manusia menggunakan fikiran dalam pelbagai bentuk, ada yang negatif dan ada juga yang positif.

Menurut Dr. Eduar de Bono, beliau menjelaskan bahawa terdapat 12 prinsip berfikir;
1. Sentiasa bersikap konstruktif (positif) iaitu, bersikap dengan membangun minda.
2. Fikir perlahan-lahan dengan fikir secara ringan (simple). Iaitu bukan bererti lambat dalam berfikir akan tetapi dengan cepat dan pantas dan juga bijak dan tidak menyukarkan.
3. Lupakan ego dan cuba lihat kembali cara berfikir iaitu berfikir dengan akal yang sihat, jernih dan bukan dengan nafsu.
4. Mengetahui apa tujuan berfikir, apa dan mengapa.
5. Tukar-menukar gear dalam otak. Iaitu berfikir secarai bijak dan sesuai dengan kondisi semasa.
6. Membuahkan hasil dalam pemikiran. Iaitu tidak sia-sia.
7. Beri tempat kepada emosi dan perasaan. Seumpama dalam berfikir pelajaran sains dan matikan, jika masih dalam logik masih boleh diterima.
8. Berfikir tentang alternatif lain atau solusi yang lain. Iaitu cadangan yang ada dalam idea berfikir.
9. Tukar ganti antara berfikir secara luas ataupun secara terperinci iaitu membolehkan idea yang difikirkan itu boleh berjalan untuk harus dikemas dengan rapih dalam fikiran.
10. Membezakan antara yang sepatutnya dan yang mungkin.
11. Perbezaan pendapat dan persepsi.
12. Semua jenis tindakan melibatkan nilai.

Semua itu amat penting bagi manusia agar dapat menggunakan akal fikirannya dengan baik, bijak dan khusnul khatimah di jalan Allah.

Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip dalam berfikir, maka berfikir memerlukan proses asas di dalamnya. Menurut Bruneer (1966), beliau membahagikan menjadi 3 proses, iaitu;
1. Proses pengelolahan
Iaitu suatu proses penerimaan dan pengamatan pengetahuan yang diperolehi daripada pengalaman yang berlaku kepada manusia itu sendiri.

2. Proses perubahan
Iaitu proses yang mengubah suatu pengamatan baru dan pengetahuan kepada bentuk yang lebih bermakna.

3. Proses pengujian
Iaitu lebih kepada tindakan yang dirangka bagi memberi penafsiran yang tepat bagi yang sedia ada.

Maka hubungkait dari semua itu adalah amat penting bagi akal untuk mencerna dengan lebih baik, sehingga dapat membuahkan hasil fikiran yang berharga. Untuk mencapai kerjaya maka dalam suatu berfikir, manusia mesti berfikir secara positif (kreatif) yang bermaksud berfikir secara terbuka iaitu untuk menolong kita agar dapat mengatasi berbagai rintangan yang kreatif dan juga dapat memusatkan fikiran kepada tugas yang sedang dijalankan, iaitu dengan memberi tumpuan fikiran dalam satu masalah sahaja pada satu waktu.

Fungsi dari pemikiran kreatif adalah;
1. Memecahkan masalah dengan baik dan teratur.
2. Fikiran agar lebih jernih sepanjang masa berfikir diperlukan.
3. Menenangkan fikiran alam bawah sadar.
4. Menghasilkan idea baru.
5. Mengelakkan kegagalan
6. Berfikir positif
7. Menajamkan bakat semula jadi sebagai insan kreatif.

Sedangkan ciri-ciri dalam fikiran ini adalah;
1. Menghasilkan idea baru
2. Mengutamakan cara lain untuk melihat sesuatu yang sedang difikirkan
3. Fokus kepada usaha untuk mengubah idea yang sedia ada kepada kondisi semasa untuk membawa perubahan.
4. Gemar menggunakan logik yang songsang, seumpama contoh, sebelum ikan dimasak, bubuhkan garam terlebih dahulu atau goreng ikan dahulu setelah itu bubuhkan garam.

Kesimpulannya bahawa pada akal manusia banyak digunakan untuk berfikir. Dengan demikian berfikir mesti seimbang dengan panduan daripada al-Quran dan al-Sunnah agar mencapai makrifat dan reda Allah SWT.

KEUPAYAAN DAN KEKUATAN MANUSIA

Definisi kepada keupayaan menurut kamus dewan ialah usaha untuk mencapai sesuatu tujuan, daya usaha, akal, ikhtiar. Kekuatan menurut kamus dewan ialah bertenaga, tidak lemah. Manusia di dalam Al-Quran disebut sebagai al-insan, al-Ins dan al-Basyar.
Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dicipta sebaik- baik ciptaan daripada dua unsur material dan spiritual. Manusia juga digambarkan sebagai haiwan yang berfikir, bernaluri, berjiwa dan dikenali sebagai haiwan yang mempunyai kehendak.
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu Dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun.” (An-Nahl: 78)
Sesungguhnya manusia mempunyai tenaga dan kuasa yang berbagai-bagai. Oleh kerana manusia mempunyai jasmani, jadi jasmani itu mempunyai tenaga untuk tumbuh dan hidup. Pancaindera manusia yang lima mempunyai peranan masing-masing. Disebalik manusia itu pula mempunyai fikiran, perasaan dan keyakinan yang juga merupakan gabungan tenaga yang dimiliki oleh manusia.
Fikiran, perasaan dan keyakinan mestilah bersatu, barulah wujud keseimbangan diantaranya. Terdapat juga tenaga luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi dan wali-wali Allah. Ada juga tenaga yang diperoleh manusia yang bukan dengan tenaganya sendiri iaitu di mana manusia itu dengan penuh tawakkal dan penuh keyakinan menyerahkan diri kepada Allah.
Menginsafi akan tenaga yang diberikan oleh Allah maka manusia mesti mengusahakannya sehingga tercapai tujuan hidup ini. Batas kekuatan tenaga manusia hanyalah satu iaitu manusia tidak tidak mungkin mengadakan yang tidak ada dengan kuasa dan tenaga mereka dan ia adalah kekuasaan Allah semata-mata. Tenaga juga bukannya mengenai yang zahir sahaja tetapi mengenai yang batin.
Sesungguhnya manusia mempunyai tenaga yang hebat namun perasaan sombong dan takabbur mesti dijauhkan dalam diri manusia. Dan manusia harus sedar disebalik tenaga yang hebat itu asalnya daripada siapa. Manusia mempunyai tenaga yang hebat, tetapi siapa yang menjadikan manusia itu ada? Manusia mempunyai tenaga yang hebat, tetapi dapatkah manusia itu mempertahankan diri, jika saatnya datang maut memanggil? Dapatkah manusia itu menahan atau melambatkan waktu yang terus berjalan? Banyak lagi contoh-contoh lain, namun adakah ini dapat dikatakan ia sebenar-benarnya hebat? Begitu juga kekuatan penglihatan dan pendengaran manusia terbatas. Dengan demikian manusia harus berhati-hati dan mensyukurinya dan menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah.
FIKIRAN,RASA, KEYAKINAN
Di dalam diri manusia terdapat 3 kekuatan utama yang mendorong manusia mencapai kebahagiaan dirinya. Tiga kekuatan itu ialah:
1. Fikiran
2. Rasa
3. Keyakinan
Ketiga-tiga kekuatan ini saling memerlukan dan tidak boleh memulakan perjalanannya dengan kekuatannya sendiri. Namun, fikiran, rasa dan keyakinan dapat digerakkan oleh kemahuan. Ini tidak dapat disangkal bahawa kemahuan itu ada dalam diri manusia. Tetapi apakah yang menggerakkan kemahuan itu? Apakah sebabnya kemahuan itu menggerakkan fikiran, rasa atau keyakinan dalam sesuatu hal yang tertentu? Dalam hal ini ternyata adanya suatu kuasa yang menguasai kemahuan yang ada dalam diri manusia itu.
Waktu Lahir
Dengan ada pada waktu lahirnya manusia itu telah memiliki dengan lengkap seluruh alat-alat dan kekuatan yang perlu baginya untuk menjalankan hidupnya. Alat-alat ini juga berada dalam kedaan yang baru lahir iaitu keadaan permulaan, dan ia belum lagi berada dalam keadaan yang dewasa dan ia akan tumbuh menuju kedewasaannya.
Dalam usaha ia menuju kepada pertumbuhan kedewasaannya maka harus ditujukan kepada kesempurnaan hendaknya. Dalam usaha menyempurnakan manusia itu ia dapat diusahakan dengan beberapa jalan, iaitu ilmu pengetahuan, falsafah dan tasawuf dan dll.
Menuju Dewasa
Dalam pertumbuhan menuju kedewasaan itu, iaitu fikiran, rasa dan keyakinan, maka fikiranlah yang paling terakhir alami pertumbuhannya. Sebelum fikiran itu menginsafi sesuatunya, maka manusia telah mempunyai rasa dan keyakinan terhadap sesuatu.
Anak-Anak dan Keyakinan
Anak-anak melakukan sesuatu menurut rasa atau keyakinannya walaupun sering terjadi sesuatu yang tidak terjadi menurut rasa dan keyakinannya. Maka jelaslah disini rasa dan keyakinanlah yang terlebih dahulu bermula dan barulah diteruskan dengan perkembangan fikiran.
Perkembangan Fikiran
Perkembangan fikiran menyusul kemudian, namun ia menduduki tempat yang utama di antara kekuatan manusia iaitu rasa dan keyakinan. Ini dapat difahami, sesuatu yag difikirkan hendaklah masuk akal,namun ia tidak boleh bergantung kepada fikiran semata-mata dalam membuat penilaian terhadap sesuatu tetapi mestilah saling bantu-membantu di antara ketiga-tiga kekuatan tersebut.
Kedudukan fikiran
Tenaga fikiran pergerakannya adalah terbatas. Tenaga fikiran manusia tidak boleh menghuraikan perkara-perkara yang ghaib. Pertanyaan fikiran manusia tidak ada batasnya. Kerana fikiran itu sendiri mencipta masalah walaupun sudah dipecahkan sesuatu masalah oleh fikiran tapi fikiran mengemukakakn masalah baru. Oleh itu manusia hendaklah mendasarkan pendiriannya atas keyakinan. Dan dengan adanya keyakinan tidak ada lagi tempat untuk bertanya kerana sesuatu persoalan itu telah jelas dan tepat.
Kedudukan yang sewajarnya.
kedudukan fikiran yang sewajarnya harus ditentukan. Tiap-tiap kekuatan tersebut mestilah digunakan dan ia mempunyai lapangan kerja masing-masing dan dalam lapangan mana tenaga itu lebih arif. Namun, walaupun ketiga-tiga kekuatan tersebut mempunyai lapangan kerja masing-masing tetapi masing-masing perlu saling membantu diantara ketiga-tiga kekuatan tersebut barulah dapat mencapai satu kesatuan dan satu keseluruhan.
Harmoni Dalam Pertumbuhan
Berdasarkan pertumbuhan fikiran yang berlaku terkemudian dari pertumbuhan rasa dan keyakinan, hendaklah menghasilkan kedudukan fikiran yang bukan merupakan kedudukan yang terutama dalam diri manusia, tetapi kedudukan fikiran adalah sejajar dan setaraf dengan kedudukan rasa dan keyakinan.Tenaga fikiran harus membantu dan memperkukuh tenaga rasa dan keyakinan barulah wujudnya harmoni dalam diri manusia itu.
Keupayaan fikiran
Jikalau fikiran itu diutamakan kedudukannya, maka banyak terdapat hal-hal yang menghairankan dan hal-hal kebetulan. Hal-hal yang menghairankan bagi fikiran belum tentu menghairankan bagi rasa dan keyakinan.

Positif
Bagi keyakinan sesuatu adalah positif . Dalam keyakinan tidak ada sesuatu yang menghairankan dan kebetulan.
Mencari
Manusia itu sesungguhnya bukanlah mencari tetapi dia berusaha menemukan yang diyakininya iaitu yang ghaib. Adanya yang ghaib itu adalah nyata bagi keyakinan, jadi yang ghaib itu tidak guan dicari. Kerana yang dicari itu ialah jalan untuk menemukannya
Yakin
Manusia itu tidak mencari, tetapi manusia itu yakin dengan adanya yang ghaib itu. Sekiranya manusia itu pencari namun manusia itu sendiri tidak mengetahui dengan fikirannya, maka apakah sebenarnya yang dicari itu kerana yang ghaib itu tidak mungkin diketahui dan ditentukan oleh akal. Malahan sesuatu yang diperolehi tidak dapat ditentukan oleh manusia itu dengan fikirannya. Kerana penentu yang ghaib itu tidak ada pada manusia.
Kemahuan
Manusia itu mempunyai kemahuan dan ia mempunyai peranan yang berbeza dengan fikiran, rasa dan keyakinan. Fikiran, rasa dan keyakinan tidak boleh memulai sesuatu dengan bergerak sendiri kerana ia mesti digerakkan dengan kemahuan. Setelah ia digerakkan dengan kemahuan maka fikiran, rasa dan keyakinan berjalan dan mengambil keputusan atas dasar tenaga sendiri. Selepas itu kemahuan yang menggerakkan fikiran, rasa dan keyakinan dan ia saling membantu antara satu sama lain. Dan jelaslah kemahuan sebagai salah satu tenaga yang dimilki oleh manusia itu. Kemahuan berperanan untuk mewujudkan harmoni antara fikiran, rasa dan keyakinan.
Nafsu
Manusia yang hidup mempunyai nafsu, jika manusia tidak mempunyai nafsu maka ia dikatakan tidak normal. Nafsu berdiri sendiri di samping kemahuan dan menghendaki kepuasan sendiri pula. Nafsu dengan sendirinya tidak akan sanggup mencari kepuasan tanpa mempengaruhi kemahuan dan salah satu dari 3 kekuatan yang ada dalam manusia. Alat ini yang dipakai oleh nafsu untuk mencapai wujudnya.
Nafsu yang normal yang ada pada diri manusia harus tunduk kepada kemahuan. Jikalau pengaruh nafsu itu lebih besar dari kemahuan maka mudah sekali kemahuan diperalat oleh nafsu untuk menggerakkan salah satu dari 3 tenaga manusia sebagaimana yang dikehendakinya. Nafsu tidak mempunyai moral, namun tetapi manusia lebih tinggi darjatnya dari binatang kerana manusia mempunyai 3 kekuatan tersebut. Tetapi jika fikiran, rasa , keyakinan dan kemahuan dikalahkan oleh nafsu maka ia akan turun menjadi darjat binatang.
Nafsu itu perlu bagi manusia dan ia baik bagi manusia selama mana manusia dapat mengendalikan nafsu itu dengan baik. Jelaslah sesuatu yang buruk atau jahat adalah kerana diri manusia yang dipengaruhi nafsu dan jika nafsu itu telah berkuasa keatas diri manusia maka nafsu itu mempunyai daya penggerak sendiri yang dapat mempergunakan 3 kekuatan tersebut yang ia suka.
Buruk dan baik
Kemahuan dengan fikiran, rasa dan keyakinan adalah menyanggupkan manusia itu memisahkan yang baik dan yang buruk dan kesanggupan inilah yang membezakan manusia dengan haiwan. Maka nafsu itu perlu bagi manusia, soalnya hanya terletak pada menggunakannya sebaik-baiknya.
Nafsu bertujuan kepada keperluan jasmaniah dan keduniaan dari manusia itu dan ia adalah perlu selama hidupnya berada di atas dunia dan ia harus mempergunakan dunia itu untuk hidup. Di sebalik itu, manusia itu harus mempergunakan dunia dan hidup itu untuk mati dan menuju akhirat. Oleh sebab itulah hanya manusia sahaja yang memiliki fikiran, rasa dan keyakianan. Dengan adanya nafsu itu manusia dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Dengan nafsu juka manusia itu dapat memilih dan dapat menentukan rendah tinggi tingkatan kedudukannya oleh diri sendiri.

Menggerakkan Kemahuan
Fikiran, rasa dan keyakinan itu pada permulaannya digerakkan oleh kemahuan tetapi sesudah peristiwa menggerakkan permulaan ini terjadi, maka fikiran, rasa dan keyakinan itu akan berjalan sendiri. Kemahuan itu tidak sanggup memikirkan sesuatu. Fikiran, sebelum ia digerakkan oleh kamahuan belum lagi berjalan. Begitu juga dengan rasa dan keyakinan , dan sebagai kemahuan tidak dapat merasakan dan menyakini sendiri sesuatunya.
Sebelum fikiran berjalan, fikiran belum lagi tahu apa yang akan menjadi objek yang akan difikirkannya itu. Objek itu diakui adanya ilham, wahyu dan sebagainya dan yang mendatangkan wahyu adalah Allah yang dinamakan Al-Wahhab . Itulah sebabnya manusia perlu bersyukur dan memohon rahmat Allah agar membangkitkan kemahuan terhadap sesuatu yang diredhai Allah dengan menggerakkan fikiran,rasa atau keyakinan.
Kemahuan Ialah Usaha
Kemahuan manusia yang menggerakkan fikiran, rasa dan keyakinan itu adalah usaha manusia juga. Berhasilnya usaha itu, tidaklah sanggup manusia itu menentukan terlebih dahulu dan menjaminnya akan berhasil. Dari kenyataan ini tidak dapat disangkal adanya kuasa di luar pengetahuan manusia dan yang berkuasa penuha atas manusia. Untuk mengharapkan dan menyambut kuasa ini, maka manusia harus membersihkan diri dan jiwanya.
Pancaindera
Dalam diri manusia terdapat juga pancaindera yang biasa yang juga merupakan alat dalam diri manusia itu. Pancaindera ini dibawah kekuasaan kemahuan dan nafsu, sebagaimana fikiran, rasa dan keyakinan dan ia tidak mempunyai kuasa sendiri untuk memulai pergerakan sendiri. Pancaindera ini adalah berhubung dengan alam yang nyata dan dengan pancaindera ini ia dapat mengenal alam ini.
Apa yang dikenal oleh pancaindera dari ala yang nyata ia dapat dihitungkan oleh fikiran , difahami oleh oleh rasa dan diyakini oleh hatinya. Dari pengalaman pancaindera itu, maka tercipta idea dan dapat merasakan serta dapat menyakini yang ghaib.

Jelaslah bahawa seluruh diri manusia itu, jasmani dan rohani perlulah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menentukan dan mencapai wujud dan adanya penghidupan ini.Dengan demikian , tidak ada sesuatu pundalam diri manusia dan alam ini yang tidak berguan. Ia adalah rahmat Allah dan seluruh alam itu adalah disediakan untuk membuktikan rahmat dari Al-Wahhab.

ASAS PENGAJIAN KEMANUSIAAN

Subjek:
Asas Pengajian KemanusiaanDisediakan:
NUR AINY ACHMAD RAWI (IEJ 070005)
UMI KHALSM IBRAHIM (IEJ 080073)
SITI AMIRAH MOHAMED PAUZY (IEJ 080066)Pensyarah:
Ustadhah Farida bt. Mohd. Sairi

Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan

Akademi Pengajian Islam

Universiti Malaya

Sesi 2009/ 2010
MANUSIA DI ANTARA DUA BENTUK PERHAMBAANDari segi lahiriahnya, manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai berbagai-bagai kelemahan jika dibandingkan dengan makhluk-makhlukNya yang lain. Namun demikian, manusia telah dikurniakan oleh Allah SWT satu kelebihan iaitu akal dalam sifat rohaniyah. Dengan adanya akal inilah maka manusia menjadi makhluk yang paling istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan adanya akal, manusia dapat menguasai makhluk-makhluk yang lain serta mencipta tamadun mereka sendiri. Tetapi perlu diingat, bahawa dengan adanya akal semata-mata tidaklah menjadikan manusia lebih mulia dari makhluk-makhluknya yang lain. Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia Dalam bentuk Yang sebaik-baiknya . kemudian panjang Kami kembalikan Dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang Yang rendah”. (surah at-tin: 4-5)Sesungguhnya kemuliaan dan ketinggian darjat yang membezakan manusia dari seluruh makhluk adalah terletak pada kesediaannya untuk berma’rifah dengan Allah SWT dengan kalbu, bukan hanya semata-mata anggota jasmaninya. Atau dengan lain perkataan manusia menjadi mulia dengan adanya iman. Tanpa iman, kedudukan manusia pada sisi Allah SWT pada hakikatnya adalah lebih hina daripada haiwan ternakan. Tiada yang membezakan manusia dan haiwan selain jasmani lahir melainkan iman. Kenyataan ini dapat dilihat di dalam firman Allah SWT:

“Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia Yang mempunyai hati (Tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan Yang mempunyai mata (Tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan Yang mempunyai telinga (Tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang Yang lalai”

(Surah al-A’raf:179)

Di samping akal , manusia juga dikurniakan oleh Allah SWT qalbu. Hujjatul Islam al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumiddin menggambarkan qalbu manusia sebagai medan perebutan di antara roh suci dan nafsu jahat atau pun kita katakan qalbu manusia menjadi perebutan di antara malaikat dan syaitan.

Kedua-dua mereka sentiasa berebut-rebut untuk menguasai qalbu manusia. Tetapi dalam banyak hal syaitanlah yang selalunya menang kerana ia turut dibantu oleh nafsu yang sememangnya terdapat di dalam diri manusia sendiri. Syaitan dan nafsu sentiasa malah sering bekerjasama untuk menguasai qalbu manusia, ditambah pula di zaman akhir-akhir ini pelbagai unsur luaran turut sama membantu mempengaruhi qalbu manusia.

Al-Ghazali menyebut: “ Kebanyakan hati itu tewas ditakluki oleh tentera-tentera syaitan, maka penuhlah dia dengan hasutan-hasutan dan cucukan-cucukannya supaya kenikmatan segeralah yang mesti dicari dan diutamakan oleh mereka sambil mengenepikan nikmat yang dijanjikan untuk hari akhirat. Langkah permulaan bagi penaklukannya ialah dengan menyuruh mereka menurut hawa nafsu dan tidak mungkin hati-hati ini ditawan kembali melainkan dengan menghalaukan tentera-tentera syaitan itu yang berupa runtunan-runtunan hawa nafsu dan isikan dia dengan ingatan atau zikir kepada Allah SWT yang menjadi tapak bagi penjelmaan kesan-kesan malaikat”.

Akal yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada manusia merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk berfikir untuk menentukan manakah yang benar dan yang salah. Akal manusia dapat dipergunakan untuk berfikir atau memikirkan tentang kehebatan dan kebesaran alam ciptaan Allah SWT ini. Firman Allah SWT:

“Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda bagi orang-orang Yang berakal (Iaitu) orang-orang Yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): "Wahai Tuhan kami! tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini Dengan sia-sia, Maha suci engkau, maka peliharalah Kami dari azab neraka”. (Surah al-Imran: 190-191)

Sungguhpun demikian, akal manusia memerlukan nur dari al-Quran dan Sunnah. Tanpa bimbingan dari keduanya, manusia akan hilang punca dan mereka akan tersesat dari jalan kebenaran dan secara mudah akan mengabdikan diri kepada selain Allah. Akal seumpama inilah yang dimiliki oleh golongan yang tidak beriman samada berfahaman athheis, sekularis, nasionalis, sosialis dan sebagainya. Mereka seolah-olah berfikir bahawa hidup di muka bumi ini tidak perlu kepada panduan Ilahi, bahkan memadai dengan menggunakan akal mereka semata-mata. Hasil yang demikian tidaklah menghairankan jika mereka melaungkan semboyan “Tuhan telah mati”.

Hari ini kita melihat kemajuan duniawi yang membawa tamadun baru kepada manusia telah berjaya melahirkan generasi manusia yang terlalu amat cenderung dan cintakan kebendaan. Generasi yang bertindak mengenepikan agama sama sekali, dan kalau pun ada hanya yang berbentuk upacara semata-mata. Generasi yang berani melakukan sewenang-wenangnya pelbagai bentuk kemungkaran dan kederhakaan terhadap Allah SWT dengan tidak pernah memikirkan sebarang bentuk risiko yang akan mereka hadapi di akhirat kelak.

Mengapa berlakunya keadaan sedemikian? Ia tidak lain melainkan disebabkan oleh qalbu manusia kini telah dijajah dan terhijab oleh pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh syaitan dan hawa nafsu. Akibat tiadanya iman dan tidak tunduk kepada syari’at Allah SWT mengakibatkan manusia terjerumus ke lembah kehinaan dengan mengabdikan diri kepada syaitan dan hawa nafsu mereka. Bukankah di sana Allah SWT memperingatkan manusia:

"Bukankah Aku telah perintahkan kamu Wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah Syaitan? Sesungguhnya ia musuh Yang nyata terhadap kamu!Dan hendaklah kamu menyembahKu; Inilah jalan Yang lurus. Dan Sesungguhnya Syaitan itu telah menyesatkan golongan Yang ramai di antara kamu mengetahui maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf?” (Surah Yasin: 60-62)

Ahli-ahli agama dan falsafah moral menggelar dan menamakan manusia golongan ini sebagai “hamba kebendaan” Lebih tepat lagi dikatakan bahawa manusia golongan ini ialah manusia yang jiwa dan pemikirannya hanya semata-mata mengabdikan diri kepada kebendaan. Apa sahaja yang mereka fikir atau perbuat adalah bematlamatkan kebendaan. Bahkan kalau pun mereka melakukan sesuatu yang dinamakan kebajikan adalah bermatlamatkan kebendaan.

Dari apa yang dilihat dalam kehidupan sebahagian besar umat manusia hari ini, ternyata bahawa nilai-nilai kebendaan telah berjaya menduduki tempat pertama pada matlamat perjuangan hidup manusia. Keadaan ini wujud hampir dalam seluruh bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya.

Apakah unsur-unsur besar yang mempengaruhi diri dan tindak tanduk manusia sehingga mencorakkan tamadun hidup sedemikian?

Apa yang pasti, puncanya adalah pada diri manusia itu sendiri. Atau kalaulah itu satu kesalahan, maka puncanya adalah dari kesilapan manusia itu sendiri. Manusialah yang membinasakan kehidupan mereka itu sendiri. Benar atau tidaknya dapat dilihat kepada kehidupan manusia itu sendiri.

Dari segi fizikal, manusai adalah terlalu kerdil untul dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT yang lain. Tetapi di sebalik itu, manusialah yang menjadi punca segala-galanya. Itulah ukuran besar atau tidaknya pengaruh manusia di dalam kehidupan di muka bumi ini. Bahkan pelbagai kerosakan dan kemusnahan yang berlaku di muka bumi ini adalag akibat dan ikhtiar manusia sendiri. Ini bertepatan sekali dengan kenyataan Allah SWT di dalam al-Quran:

“Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut Dengan sebab apa Yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya Yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk Yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)”. (Surah al-Rum: 41)

Wujudnya berbagai malapetaka , bencana alam, peperangan yang tiada kesudahan di sana sini, krisis moral dan politik dan ribuan lagi kerosakan adalah disebabkan perbuatan manusia sendiri yang tidak mahu tunduk dan patuh kepada hukum hakam Allah SWT. Akibat tiadanya kepatuhan kepada agama Allah menyebabkan sebahagian manusia menzalimi manusia lain. Sekian ramainya yang meletakkan agama nunjauh jauh di belakang dengan tidak memikirkan soal pembalasan di akhirat kelak. Mereka hanya menurutkan kehendak nafsu semata-mata tanpa menggunakan akal yang waras, berani sewenang-wenangnya melakukan kerosakan di muka bumi. Lantaran itulah Allah SWT menimpakan kepada mereka balasan untuk menjadi hukuman ke atas kejahatan, dosa, maksiat yang telah mereka lakukan.

Hikmahnya sebahagian bala dan malapetaka yang ditimpakan kepada manusia adalah supaya mereka menderita, semoga dengan penderitaan dan kepayahan yang dialami itu menyebabkan mereka bertaubatdan kembali kepada Allah SWT. Namun dikesalkan, sebahagian besar tidak pernah mengambil iktibar apabila berlakunya sebarang bentuk bencana dan malapetaka, bahkan terus-terusan melakukan pelbagai kerja fasad dan mungkar. Firman Allah SWT:

“Dan Sesungguhnya Kami telah menerangkan berulang-ulang kepada manusia, di Dalam Al-Quran ini, Dengan berbagai-bagai contoh Perbandingan (yang mendatangkan iktibar); Dalam pada itu, kebanyakan manusia tidak mahu menerima selain dari kekufuran”. (Surah al-Isra’:89)Qalbu manusilah yang mempengaruhi bentuk lahiriyah mereka. Jika kehidupan lahiriyah baik dan selaras dengan tuntutan Islam, ini menunjukkan bahawa qalbu manusia itu menerima pengaruh kebaikan yang dibawa oleh malaikat. Dan begitulah sebaliknya.

Tentang hal ini Rasulullah SWA pernah bersabda:“Sesungguhnya dalam jasad anak Adam terdapat seketul daging. Jika ia baik, baiklah seluruh manusia. Jika ia jahat, maka jahatlah seluruh diri manusia, ketahuilah itulah qalbu”. -riwayat Bukhari dan MuslimQalbu manusia yang tidak dikawal oleh syariat Allah SWT akan lebih cenderung bersifat tamak, rakus, hasad dengki dan bersifat dengan sifat kebinatangan. Untuk memelihara kalbu agar tidak mempunyai sifat-sifat mazmumah, pembersihan jiwa, pendidikan Islam, akhlak dan tata susila adalah amat perlu ditekankan. Itulah jalan terbaik untuk membentuk generasi manusia yang lurus pengabdiannya kepada Allah SWT.

Kalaulah agama tidak memainkan peranan dalam mengawal manusia, nescaya manusia akan melakukan apa sahaja demi kepentingan diri dan memuaskan nafsu syahwatnya. Untuk memenuhi nafsunya, ia akan sanggup melakukan apa sahaja, malah perkara-perkara yang menjadi larangan Allah SWT. Ciri-ciri kehidupan seumpama ini dengan mudah dapat dilihat di zaman kini yang dianggap oleh sebahagian sebagai zaman kemajuan dan ketamadunan yang tinggi.Demikianlah, apabila kebendaan telah menguasai manusia, maka dengan secara tidak langsung manusia telah menjadi hamba kepada kebendaan yang menipu daya dan membawa kemusnahan kepada mereka sendiri. Apabila manusia telah menjadi hamba kepada kebendaan, maka tidak syak lagi kebendaan akan menjadi tuhannya yang baru. Seluruh urusan hidupnya hanya mengabdikan diri kepada tuhan palsu itu. Dengan sendirinya, gelarannya sebagai hamba dan khalifah Allah akan terlucut serta-merta.

MENGENAL DIRI SENDIRI PUNCA KEKUATAN MANUSIAManusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang paling ajaib atau paling luar biasa. Pakar-pakar fisiologi atau ahli sains dan perubatan badan manusia sering berkata bahawa manusia lebih banyak mengetahui tentang hal-hal diluar dirinya, termasuk tentang alam, bintang, bulan dan matahari dilangit daripada mengetahui tentang dirinya sendiri.

Dari segi struktur atau bentuk jasmaninya, badan manusia adalah system yang cukup kompleks. Secanggih manapun mesin, teknologi atau computer sekarang, satu pun tidak dapat disamakan dengan system kebolehan fizikal, akal dan fikiran manusia. Ahli fisiologi manusia berpendapat bahawa ribuan juta sel yang membina system manusia itu dapat berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain. Semua organ manusia bergerak dalam satu rangkaian komunikasi yang dikawal oleh system otak manusia yang bertugas sebagai penerima dan penghantar maklumat dari sel-sel badan ke seluruh badan manusia.

Kuasa rohaniah adalah system yang lebih ajaib dari system jasmani iaitu fizikal. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam al-quran, setelah jasad manusia diciptakan Allah meniupka roh –Nya ke dalam diri manusia itu. Roh inilah yang memberi nyawa kepada manusia dan yang menjaga segala perjalanan system jasmani manusia itu. Kuasa roh ini biasanya tidak disedari oleh manusia. Pernafasan kita, perjalanan darah kita, system pencernaan makanan kita bagaimana perut kita menapis makanan yang masuk ke dalam perut kita, memilih bahan makanan yang berkhasiat untuk member tenaga kepada manusia dengan menghantarkan bahan itu ke seluruh anggota melalui perjalanan darah dan membuang bahan yang tidak berkhasiat kepada manusia. Semua system ini berlaku secara automatik tanpa kesedaran kita.

Seterusnya minda sedar manusia ialah minda yang kita gunakan hari-hari apabila kita berfikir dengan menggunakan akal kita atau apabila kita berfikir secara rasional dan logic tanpa menggunakan emosi atau perasaan. Jikalau kita lapar kita akan berkata kita lapar lalu kita mencari makanan untuk menghilangkan kelaparan itu. Rasa ini datangnya dari minda atau fikiran sedar kita. Soalan mengapa kita lapar boleh dijelaskan berdasarkan proses fisiologi atau fizikal. Iaitu dengan berkata bahawa badan kita sedang memerlukan tenaga, dan tenaga ini dapat diberikan melalui makanan atau permakanan.

Dalam kehidupan, manusia sering juga mengalami ‘rasa hati’ yang tidak dapat kita jelaskan atau fahami melalui akal atau fikiran biasa kita dengan kata lain minda sedar kita. Biasa kita berkata, dalam keadaan tertentu, ‘akal berkata pergi, hati berkata jangan’. Selalunya, bagi orang yang tidak percaya kepada kuasa ‘minda bawah sedar’, dalam keadaan begitu, yang diikutinya ialah ‘kata akal’, dan menolak desakan atau bisikan hati ‘rasa hati’ kerana meganggap itu adalah ‘perasaan ‘ yang tidak masuk akal iaitu yang tidak boleh dipercayai melalui akal atau minda sedar kita.

Seterusnya, hakikat tentang adanya dua kuasa minda yang berlainan tetapi sangat mempengaruhi satu sama lain iaitu kuasa minda sedar dan kuasa minda bawah sedar dalam diri manusia ini mendorong orang untuk mempercayai bahawa manusia adalah makhluk tuhan. Manusia akan mempunyai kuasa yang luar biasa apabila mereka tahu menggunakan minda sedarnya untuk mengarahkan dan memerintahkan minda kreatifnya untuk mencapai apa-apa sahaja hajat atau niat fikirannya. Manusia akan meperoleh apa-apa yang dihajati oleh fikirannya atau menurut niatnya.

Tetapi kebanyakan manusia biasanya tidak menyedari niatnya yang sebenar, atau tidak menyedari bahawa mereka mempunyai fikiran atau minda yang negative. Nawaitu mesti betul barulah doa atau kehendak fikiran sedar kita dapat dikabulkan oleh Yang Maha Mengetahui melalui minda kreatif yang sudah tertanam dalam diri kita sejak lahirnya manusia ke dunia. Ada yang berdoa seribu kali melalui ucapan lidahnya tetapi hatinya masih was-was atau tidak percaya. Fikiran sedarnya meragui doa, lalu dia was-was dan tidak yakin. Akal kata lain, hati kata lain. Maka sia-sialah doa itu. Tetapi jikalau kata hati benar dan yakin, kabullah doa itu.

Selain itu juga, imaginasi yang kreatif biasanya fikiran sedar kita bersifat anatikal dan teoritikal selalu menimbulkan pertanyaan dan was-was. Minda kreatif atau minda bawah sedar tidak menyoal tetapi menuruti apa-apa sahaja yang dating dari fikiran sedar. Kerana inilah orang yang mengetahui tentang proses minda ini selalu mengingatkan kita supaya berdoa dengan hati yang yakin. Kata-kata yang diucapkan atau yang dilafazkan dalam hati belum tentu membayangkan bahawa kita benar-benar yakin dengan apa-apa yang kita ucapkan itu. Rasulullah S.A.W menjelaskan bahawa rahsia berdoa dengan betul hendaklah kita yakin bahawa doa kita akan terkabul. Untuk mencapai tahap keyakinan ini hendaklah kita bayangkan melalui proses minda yang disebut imaginasi yang kreatif bahawa apa-apa yang dihajati itu seolah-olah sedah tercapai. Melaui imaginasi yang kreatif inilah, yang dibentuk diperingkat fikiran sedar atau melalui minda sedar, minda kreatif yang berada dibawah kesedaran kita akan bertindak melaksanakan hajat itu menurut keyakinan minda sedar .

Kesimpulannya, manusia adalah makhluk Allah yang diberikan kuasa dalaman, kuasa minda, kuasa rohaniah, yang luar biasa , sehingga ada hadis yang berkata, ketahuilah dirimu nescaya kamu akan mengenal Allah. Dan kuasa ini terletak pada setakat mana manusia sudah benar-benar mengetahui rahsia alam mikro kosmos yang ada dalam dirinya dan kuasa minda sedar dan minda bawah sedar yang harus disatukan melalui proses komunikasi akal dan komunikasi roh antara dua minda itu untuk membolehkan manusia memerintahkan dirinya dengan menggunakan tenaga dan kuasa yang ada dalam dirinya sejak asal, datangnya daripada Allah, untuk melakukan perkara-perkara yang dikatakan ajaib. Semua manusia mempunyai kuasa ini. Tetapi manusia belum mengetahui rahsianya sepenuhnya.

Era layar: Membawa Kesan Positif atau Negatif?PendahuluanAnak adalah suatu anugerah yang diberikan Allah SWT. untuk dijaga dan dididik kerana ianya merupakan pewaris yang termahal dan boleh memberi generasi bagi amal-amal baik untuk mendoakan orang tua. Anak yang terlahir bagaikan sehelai kain putih, orangtua sentiasa boleh menjadikannya kekal putih atau ternoda dengan warna-warna lain yang artinya baik-buruknya seorang anak lebih ditentukan oleh keluarga yang mendidiknya.di karenakan keluarga adalah pendidikan awal baginya.Di zaman era layar atau serba berlayar sekarang ini kadangkala orangtua dihadapkan kepada pilihan yang baik dan buruk. Kemajuan teknologi mampu memudahkan wasilah/ perantara di dalam memahamkan sesuatu kepada anak. Kalaulah dulu seorang guru menggunakan kapur barus di dalam menuliskan atau memahamkan pelajaran kepada anak-anak, sekarang justeru projektor menjadi alat bantu yang cukup efisien dan memudahkan. Belum lagi hiburan-hiburan yang menggunakan teknologi semasa, telepon yang kita gunakan hanya untuk menghantar dan menerima suara, kini telepon sudah berkembang fungsinya. Meski masih dipergunakan sebagai alat komunikasi, ianya juga dapat digunakan sebagai alat hiburan berbentuk permainan (games), aplikasi pejabat, musik, filem bahkan sampai kepada fungsi kawalan jauh (remote control). Jadi era layar sekarang ini sudah membuat manja para penggunanya di dalam melakukan aktifiti harian.Kemudian yang menjadi permasalahan adalah adakah kemudahan-kemudahan ini memberi kesan positif lebih banyak daripada kesan negatif atau bahkan sebaliknya? Tulisan ini difokuskan kepada pengaruh positif dan negatif keatas kemajuan era layar.

Matlamat HidupSebelum membongkar lebih mendalam tentang keberkesanan kemajuan era layar, terlebih dahulu didedahkan apakah matlamat hidup sebenar bagi manusia? Di bawah ini adalah beberapa poin yang berhubungan dengan matlamat manusia, iaitu;

1. Agar ianya nampak lain dengan makhluk yang lain. Manusia boleh berfikir tetapi makhluk lain tidak m ampu melakukannya.
2. Memeliki daya fikir dan daya cipta yang kreatif.
3. Memiliki daya pilih (memilih yang terbaik untuk dirinya).
4. Mencari faedah dan manfaat dari kehidupan ini.
5. Memberi perubahan dan pembaharuan.Selain daripada matlamat, manusia mempunyai kewajipan yang mesti dipatuhi, iaitu:

1. Membangun dalaman yang baik atau menggali potensi yang ada dalam diri sendiri mahupun yang ada di dalam masyarakat.
2. Mengurus kehidupan.
3. Menyelesaikan masalah.
4. Ingin berada dalam keselamatan.Perkara-perkara diatas merupakan fitrah yang ada pada diri manusia di dalam menjalankan kehdiupannya. Menghadirkan sesuatu yang baik dalam hidup. Adakah era layar sekarang ini mampu membantu manusia dengan baik?

Definisi Era LayarEra adalah menunjukkan suatu zaman tertentu. Sedangkan layar adalah skrin atau paparan yang boleh dilihat. Era layar bermaksud zaman yang penuh dengan kecanggihan yang ada di dalam paparan atau layar yang bermaksud untuk memudahkan di dalam menjalankan aktfiti harian. Akan tetapi pada realitinya, anak-anak dihadapkan kepada hiburan-hiburan yang agar orangtua mampu melakukan aktifiti lain tanpa ada gangguan anak-anak. Tetapi adakah orang tua menyedari hiburan apa yang dinikmati anak-anak di zaman era layar ini? Majoritinya ternyata anak-anak lebih banyak menghabiskan masanya di depan layar, sama ada menonton kartun, melayari games di internet, atau pun memainkan games dengan bantuan play station (PS) atau nintendo.

Games: Mengenali Games di Abad 21Anak-anak hidup di era layar atau era digital. Beberapa hiburan yang memberikan kesan negatif kepada anak adalah melalui hiburan games. Bagaimana games itu mampu menarik perhatian anak-anak? Mark Griffiths dari Nothingham Trent University memberikan ulasan tentang games, iaitu gambar lebih realistik dan pengguna/ pemain games bebas memilih karakter apa saja yang tidak dilakonkan di dunia nyata. Dan ini berakibat kepada kepuasan psikologis dan kecanduan lebih besar. Di dalam memainkan games ini diperlukan ketrampilan yang baik dan pantas, menganalisa masalah yang lebih relevan secara sosial. Jika games itu lebih mencabar maka unsur kecanduan lebih tinggi (kecanduan pathologis).

Keberkesanan GamesAda sedikit kesan positif di dalam permainan games iaitu, dapat digunakan bagi pesakit yang sedang mendapat rawatan fisikal. Sedangkan kesan negatif lebih banyak didapati dalam permainan ini iaitu, boleh menyebabkan RSI (repetitive Strain Injury) iaitu beberapa anggota tubuh badan menjadi sakit. Lengan mendapat sakit radang jari tangan akibat daripada sindrom vibrasi dan posisi duduk mengakibatkan sakit nyeri tulang belakang (Lihat, http://en.wikipedia.org/wiki/repetitive_strain_injury). Di samping itu sinar biru pada layar mampu menghakis retina mata, 70-80% sinar biru layar mampu mencapai retina mata. Sinar tidak terasa akan mengakibatkan luka fotokimia di jaringan mata.Berikut ini rajah yang menunjukkan kesan negatif pada games nintendo;

Nintendo Epilepsi/ Epilepsi Fotosensitif

|

Serangan mendadak ini biasanya ditimbulkan oleh kilatan cahaya dengan bentuk pola tertentu/ sinar merah yang kuat.

|

Membuat sinyal-sinyal abnormal

|

Dihantar ke otak melalui retina mata

|

Kejang

Rajah Proses Kecanduan dan Akibatnya;Dopamin -------- Senang/ Euphoria ------- Rasa Bersalah

|

Terganggu:

analisa, penilaian, pemahaman, pengambilan keputusan, makna hubungan, hati nurani

|

Akibatnya: aktifiti spiritual akan menurun --- iman terhakis – tak beriman

Menurut Prof. Graham Harding, ada 4 jenis permainan yang dapat mengakibatkan epilepsi; Mega Man X, Super Mario Sunshine, Metroid Priime, Mario Kart: Douoble Dash(www.aston.ac.uk/about/news/releases/2004/april/040423.jsp).Di samping itu ada pula games yang membuat anak-anak tercandu unsur pornografi, di antara ciri-cirinya adalah; mudah haus dan tekak kering, sering minum, sering kencing, sering berkhayal, susah fokus, jika bercakap menghindari kontak mata, prestasi di sekolah menurun, bermain dengan kumpulan yang sama dan tak ada minat untuk tukar kumpulan, bertingkah-laku aneh dengan tidak menggunting rambut dengan baik dll.

Siapkah kita menjadi orang tua?Secara umumnya, orangtua kurang menguasai tahap perkembangan anak, dan tidak mengetahui bagaimanaa cara otak anak-anak bekerja di samping juga tidak memperhatikan pengaruh keatas peribadi dan masa depan anak. Beberapa hasil kajian menunjukkan bahawa, orangtua tidak mempunyai waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan anak, tidak mengajarkan dan mengawal ajaran dan aktifiti agama kepada anak, tidak peduli dengan perkembangan teknologi dan bahkan mungkin ada yang buta IT.Membuat Anak-anak Tangguh di Era LayarDi dalam mendidik anak-anak yang mampu menghadapi kecanggihan era layar,orang tua sentiasa memahami bahawa esensi keberadaan anak adalah sebagai titipan Allah SWT, selalu look-in (melihat ke dalam) menyedari kesalahan-kesalahan orangtua di dalam mendidik anak dan bersiap meminta maaf kepada anak. Maka dengan begitu, orang tua akan membuat semakan dan senarai tentang pandangan hidup dan harapan-harapan anak kepada orangtua, juga menjelaskan harapan orang tua kepada anak lalu membuat prioriti di dalam proses perbaikan. Membuat kesepakatan bersama agar ayah tidak selalu sibuk di luar rumah (dual parenting), di samping itu juga mengadakan sukan bersama pada hujung minggu secara kerap. Dan kesepakatan bersama tentang komunikasi yang menyenangkan antara ayah-ibu dan anak. Juga membuat aturan-anturan yang mesti dijalankan dengan fasiliti yang telah diberikan.

KesimpulanDari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahawa sebagai orang tua mesti lebih kreatif di banding anak-anaknya, dalam segala hal baik dari pola berfikir dan membuat suatu rancangan agar anak- anak kita boleh kita melihatnya walaupun jauh di mata.seperti, keberadaan anak di sekolah boleh kita beri perhatian yaitu dengan membuat operasi tiba- tiba kita datng ke sekolahnya dengan alasan yang baik dan tidak menimbulkan anak itu curiga seperti oiya tadi mama sepertinya belum beri kakak uang saku ya. Atau contoh lain meletakan komputer di tempat yang mana kita boleh beri perhatian walaupun tanpa di sadari oleh anak kita.dan jangan memberi kesempatan bagi anak kita untuk dapat melayari situs-situs yang tidak baik dan juga melihat video- video yang tidak sepatutnya di lihat

Tuesday, September 8, 2009

FE-MINUS

sumber: http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9110&Itemid=60

Oleh: Hamid Fahmy Zarksyi
Hidayatullah.com--Istilah femina, feminisme, feminist, berasal dari bahasa Latin fei-minus. Fei artinya iman, minus artinya kurang. Jadi feminus artinya kurang iman. Wanita di Barat, sejarahnya, memang diperlakukan seperti manusia kurang iman. Wajah dunia Barat pun dianggap terlalu macho. Tapi lawan kata feminis, yakni masculine tidak lantas berarti penuh iman. Masculinus atau masculinity sering diartikan sebagai strength of sexuality. Maka dari itu dalam agama, wanita Barat itu korban inquisisi dan di masyakarat jadi korban perkosaan laki-laki. Tak pelak lagi agama dan laki-laki menjadi musuh wanita Barat.
Itulah worldview Barat asal feminisme lahir. Dan memang worldview, menurut Al-Attas, Alparslan, Thomas Wall, Ninian Smart dll., adalah sumber aktivitas intelektual dan sosial. Buktinya worldview Barat liberal menghasilkan feminis liberal, Barat Marxis membuahkan feminis Marxis, Barat posmodern melahirkan feminisme posmo, dan seterusnya.

Seperti liberalisme, tuntutan feminis liberal adalah hak ekonomi dan kemudian hak politik. Dalam bukunya A Vindication of the Rights of Women, Mary Wollstonecraft menyimpulkan di abad ke 18, wanita mulai kerja luar rumah karena didorong oleh kapitalisme industri. Awalnya untuk memenuhi kebutuhan jasmani (perut), tapi berkembang menjadi ambisi sosial. Taylor dalam Enfranchisement of Women (1851) malah memprovokasi agar perempuan memilih jadi ibu atau wanita karier.

Tapi berkarier bukan tanpa masalah. Para feminis itu ternyata berkarier di luar rumah, tapi di rumah ia mempekerjakan pembantu wanita. Taylor sendiri begitu. Bagi feminis liberal, berkarier apapun wanita harus dibela. Bahkan, menurut Rosemarie Putnam Tong dalam Feminist Thought-nya feminis liberal, terang-terangan membela “karier” wanita pelacur dan ibu yang mengkomersialkan rahimnya.

“Semua berhak melakukan semua dan harus dibela,” begitu kira-kira doktrin. Membela wanita berarti membela wanita yang melecehkan dirinya sekalipun. Memberdayakan wanita berarti membenci laki-laki. Aroma adagium barbar masih kental, “membela diri artinya menyakiti orang lain”. Biar wirang asal menang. Begitulah, gerakan ini memang tanpa iman.

Karena kapitalisme dilawan sosialisme, maka feminis liberal dilawan juga oleh feminis Marxis. Idenya sudah tentu menolak kapitalisme. Sebab struktur politik, sosial, dan ekonomi kapitalis liberal, telah meletakkan wanita dalam kelas sosial yang lain. Kapitalis-liberal juga menciptakan sistim patriakis. Karena itu gagasan Feminis Marxis adalah menghapus kelas sosial ini.

Namun, nampaknya feminisme liberal atau Marxis masih dianggap kurang nendang. Mereka perlu lebih radikal lagi. Bahasanya bukan lagi reformasi, tapi revolusi. Fokusnya tidak lagi menuntut hak sipil, tapi memberontak sistim seks/gender yang opressif. Pembagian hak dan tanggung jawab seksual serta reproduksi wanita dan laki-laki, dianggap tidak adil. Bible pun tak luput dari kritikan. Kristen itu menindas perempuan, kata Stanton dalam The Women’s Bible.
Selain itu perempuan sering diposisikan sebagai alat pemuas lelaki. Inilah sebabnya feminis radikal lalu marah. “Tanpa lelaki wanita dapat hidup dan memenuhi kebutuhan seksnya,” begitulah kemarahan mereka. Lesbianisme pun dianggap keniscayaan. Padahal dalam The Vatican Declaration on Sexual Ethics tahun 1975 diputuskan bahwa perilaku lesbian dan homoseks “are intrinsically disordered and can in no case be approved of." Paus Benediktus XVI pada malam Tahun Baru 2006, mengutuk hubungan seks sejenis itu. Tapi apa arti agama jika iman tidak di dada. Begitulah, gerakan ini memang tanpa iman.

Tapi Gayle Rubin, juru bicara feminis radikal libertarian, malah ngompori baiknya wanita jangan hanya puas menjadi lesbi, tapi juga memprotes segala aturan tentang hubungan seks. Institusi perkawinan pun jadi sasaran. Tapi beda dari libertarian, feminis kultural justru memprotes pornografi, prostitusi, dan heteroseksual. Tapi tidak berarti mereka setuju dengan UU pornografi dan “perda bernuansa syariah”. Sebab kedua aliran ini sepakat untuk menghapus institusi keluarga.

Feminis radikal sedikit banyak dapat angin dari gerakan feminis psikoanalisis dan gender. Pendekatannya bukan sosial, politik atau seksual, tapi psikologis biologis. Bahasanya lebih radikal dari feminis radikal. Gerakannya menggugat konstruks gender secara sosial dan biologis. Karena laki-laki dominan bukan karena faktor biologis, tapi sebab konstruk sosial. Maka konstruk sosial ini harus diubah. Kalau perlu laki-laki bisa hamil dan menyusui, dan wanita bisa menjadi pemimpin laki-laki.

Feminisme adalah gerakan nafsu amarah. Pemicunya adalah penindasan dan ketidakadilan. Obyeknya adalah laki-laki, konstruk sosial, politik dan ekonomi. Ketika diimpor ke negeri ini, ia berwajah gerakan pemberdayaan wanita. Bagus. Tapi nilai, prinsip, ide dan konsep gerakannya masih orisinal Barat. Buktinya nafsu amarah lesbianisme ikut diimpor dan dijual bagai keniscayaan, dibela dengan penuh kepercayaan, dan dijustifikasi dengan ayat-ayat keagamaan.

Bangunan konseptualnya berwajah liberal, radikal, Marxis dan terkadang posmo. Begitulah, nafsu tidak memiliki batas dan marah tidak mengenal moralitas. Dan memang gerakan feminisme adalah feminus, alias kurang iman.

Wednesday, September 2, 2009

DAKWAH DGN ARIF DLM MASYARAKAT MAJMUK

sumber: http://donnysyofyan.multiply.com/journal/item/19/Kearifan_Dakwah_Dalam_Masyarakat_Majemuk

Kearifan Dakwah
Dalam Masyarakat Majemuk

Donny Syofyan
Dosen Fakultas Sastra Universitas Andalas, PadangKerukunan antarumat beragama kiranya menjadi agenda nasional yang tak kunjung selesai. Ini bisa dipahami karena masa depan bangsa kita sedikit banyak sangat tergantung pada sejauh mana keharmonisan hubungan antarumat beragama ini. Kegagalan dalam merealisasikan agenda ini akan mengantarkan kita pada trauma terpecah belahnya kita sebagai bangsa. Maka, sangat wajar jika sampai-sampai Presiden SBY memerintahkan Menag M. Maftuh Basyuni untuk mempelajari kembali SKB 1969 terkait dengan penyiaran agama, khususnya menyangkut pembangunan rumah-rumah ibadah.Tentu saja, tidak semua kalangan pemuka dan umat beragama sepakat dan siap dengan upaya-upaya untuk ‘menggugat’ kembali SKB 1969 ini. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana segenap penganut agama bisa berperan agar kearifan itu, terutama dalam perbedaan agama, bisa direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Tanpa kearifan ini, yang akan terjadi adalah konflik karena benturan keyakinan. Dan benturan itu akan lebih tampak di permukaan karena keyakinan yang dimiliki suatu agama tertentu berusaha disiarkan kepada umat lain. Lebih-lebih ketika para pemeluk agama sering kali mengekspresikan keyakinan agamanya secara eksklusif dan berusaha menstransformasikannya secara monolitik.Dalam bahasa Islam, tindakan menyebarkan dan mengkomunikasikan pesan-pesan Islam merupakan esensi dakwah. Dakwah adalah istilah teknis yang pada dasarnya dipahami sebagai upaya untuk mengimbau orang lain ke arah Islam (QS 12:108, 16:125 dan 41:33). Karena Islam tidak menganut adanya hierarki religius, setiap Muslim bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri di hadapan Allah. Karenanya, aktivitas dakwah bukanlah tugas yang harus diemban oleh sekelompok dakwah profesional atau kegiatan paro-waktu semata. Setiap Muslim bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dakwah, menyebarkan ajaran-ajaran Islam, dan memastikan bahwa pesan-pesan Islam sampai kepada seluruh manusia.Sayangnya, aktivitas dakwah yang menggiring segenap umat beragama ke dalam keharmonisan dan kedamaian malah terjerambab pada relasi konflik antarpemeluk agama. Salah satu sebabnya ini terjadi karena muncul dan tersebarnya ekstremisme beragama. Sejujurnya, kebanyakan para dai lebih menekankan penjagaan dan pertahanan dari bentuk-bentuk dogma tertentu atau mazhab pemikiran tertentu ketimbang untuk menghidupkan keimanan sejati dan jalan hidup Islami yang sepenuhnya. Dengan melakukan itu, dai secara tidak sadar menjadi bagian dari mesin yang memperkuat akar-akar faksionalisme sektarian yang tidak melayani tujuan utama dakwah itu sendiri. Kesatuan umat harus selalu menjadi perhatian utama jika kita ingin menarik orang lain ke arah ideal Islam.Dakwah Di Tengah Pluralisme Agama

Kita membutuhkan kerja-kerja dakwah yang tepat sesuai dengan keniscayaan pluralisme agama di Indonesia. Untuk itu, bagaimana tugas-tugas dakwah itu bisa diimplementasikan di negara kita? Paling tidak ada dua butir aksi yang bisa diterapkan.Pertama, membangun kerja dakwah ke arah ummatan wasathan (umat pertengahan) melalui dialog yang konstruktif. Sekalipun dakwah diterima sebagai jalan untuk mengajak orang memeluk Islam, atau sebagai cara bagi setiap Muslim untuk mempertaguh keimanannya, pencermatan lebih tajam terhadap istilah dakwah akan mengungkapkan bahwa dakwah itu memiliki berbagai aspek. Selain menjadi saksi atas kebenaran Islam, penekanan dakwah harus menampilkan Islam yang lebih elegan dan humanis sehingga orang-orang di luar akan tergerak hatinya.Dialog bukan berarti pengehentian kegiatan dakwah, tetapi justru memperkaya dan memeliharanya. Dengan dialog dengan pihak lain, kita bisa mengidentifikasi pelbagai isu dan menjadikannya sebagai fokus bersama. Keberhasilan upaya ini akan menumbuhkan rasa saling percaya dan menyemangati untuk mencari interaksi yang lebih bermakna. Yang perlu menjadi catatan bahwa materi dialog bukan berkisar pada kerja sama politik. Karena yang hendak dicapai bukan soal kompromi akidah, tetapi bagaimana akhlak keagamaan kita itu dapat dikontribusikan untuk semua orang.Pluralisme mensyaratkan model transformasi dialog yang melibatkan kesadaran kritis tinggi dan proses pencerahan (al-hiwar al-jadali). Model dialog tersebut tidak semata-mata bermakna penghancuran otensitas doktrinal, tapi lebih kepada upaya penciptaan makna dengan menekankan praktik pesan-pesan nilai daripada sekadar membangun tekstualitas normatif an sich. Dengan bekal inilah nanti akan terwujud common denominator antarumat beragama yang bukan hanya mengoperasikan toleransi dan memuliakan partikularitas setiap kelompok agama yang berbeda, tapi juga terlibat dalam aksi-aksi pembebasan.Kedua, meneguhkan keberagamaan rasional. Friksi antarumat beragama terjadi pada lingkup umat yang beragama secara emosional. Pada satu sisi, beragama secara emosional menggiring umat untuk tetap menghargai agama masing-masing tapi tidak selalu loyal menjalankannya. Pada sisi lain, nasib agama seringkali berubah-ubah tanpa adanya keberagamaan yang rasional. Adakalanya agama dibela mati-matian, tetapi lain kali agama diposisikan sebagai sumber konflik dan alat legitimasi kekuasaan. Pendeknya agama lalu tidak menjadi sumber pencerahan.Karenanya, keberagamaan rasional menjadi syarat utama untuk mengukuhkan fondasi teologi sentripetal: model ekspresi dan pengalaman keberagamaan yang menempatkan rekonsiliasi dan penyatuan titik temu sebagai titik tolak kerja sama dalam mengupayakan perubahan. Pendekatan filsafat perlu dikembangkan dalam dakwah Islam. Kajian yang rasional terhadap wahyu merupakan perintah Al Quran dan Sunnah Rasul. Ibn Rusyd (1126-1198), pengarang kitab Bidayat al-Mujtahid, menyatakan bahwa mempelajari filsafat dalam beragama dianjurkan bahkan “diwajibkan” oleh syariat. Di Indonesia filsafat kurang berkembang karena kita telah merasa cukup dengan kecenderungan budaya kita yang lebih senang nglakoni tanpa disertai penalaran kritis. Kecenderungan taklid pada tradisi acapkali mengerangkengi mindset pemikiran umat secara “hitam-putih” yang berujung pada konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda paham dan agama.Sebaliknya, pendekatan filsafat berupaya menggugurkan standar-standar dualistis dan diskontiniu yang menjadi ciri dari tradisi. Pendekatan filsafat dalam beragama sangat berperan untuk mengekspos cara berpikir dan paham keagamaan yang sintesis, kontiniu dan analogis. Dalam konteks ini, para pemeluk agama menggunakan lensa “penuh nuansa” dalam menyikapi perbedaan yang ada lewat tinjauan kontekstualisasi ‘tepat-tidak tepat’, bukan lagi lewat kaca mata “hitam-putih” dalam kerangka normativitas ‘benar-salah’ ala tradisi. Pada gilirannya, pendekatan ini amat fungsional mewujudkan relasi simbolik antarkelompok yang tidak sepaham dan antarumat beragamaKita harus sadar bahwa dakwah menuju kebenaran harus dijalankan secara benar pula. Kebenaran yang bersumber dari ajaran Tuhan harus senantiasa ditafsirkan secara inklusif dan diartikulasikan dalam kerangkan kebersamaan yang harmonis dan toleran. Jika kita bisa konsisten dalam hal ini, niscaya kita akan menemukan relevansinya dalam realitas kemajemukan untuk beragama di negeri tercinta ini. Wallaahu a‘lam.

Tuesday, September 1, 2009

menjadi wanita sholehah idaman para pria.

1. keshahihan aqidahnya.layaknya permata, ia akan berharga tinggi karena tinggi nilai kilauanya.wanita yang mempunyai aqidah yang benar mengimani rububiyahnya, bahwa dia adalah pencipta dan pemberi rizki di seluruh alam ini.
2. pemahan dan pengalaman atas hukum syari'at.yaitu, dengan keimanan yang tersimpan di sanubari, tentu menuntut sebuah pembuktian. karena iman hakikatnya adalah pengucapan dengan lidah, dan mengamalkan dengan anggota badan yaitu ucapan rasa syukur kita terhadapnya di setiap lafaz dalam lisan kita di mana jua.
3.dari keturuna yang baik dan berada.
manusia tidak dapat memilih dari rahim siapa ianya di lahirkan, karena itu mutlak qadha dan qadar allah.namun dengan dari keluarga yang baik mempunyai tingkat kemungkinan boleh menurunkan pribadi yang baik.akan tetapi tidak jarang dari keturunan orang baik muncul keturunan jahat seperti nabi nuh memiliki anak yang tidak baik dan durhaka.
4. wanita yang masih gadis kenapa?di karenakan wanita gadis ini masih memiliki sifat-siat alami seorang wanita.
5.sehat jasmani(subur)dan penyayang.karena iaanya akan menemani perjuang di bahtera rumah tangga dan dengan sifat penyayangnya ia akn memberi keselesaan yang damai dan tentram.
6. beraklaq mulia.
7. menyejukan pandangan bagi kaum dam khususnya suaminya.
8. realistis dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajibanya
9.dewasa dan bijaksana.
10. menolong suami dan mendorong keluarga dalam ketaqwaan.
11.mengerti kelebihan dan kekurangan suami.
12.pandai bersyukur kepada suaminya yaitu dengan mengucap terimakasih.